Blue Mountain vs Lehighton

Blue Mountain is looking to take out Lehighton in District XI